با ما در ارتباط باشید.

شناسایی بیولوژیکی، فرآیند تشخیص افراد بر اساس مشخصه‏ های فیزیولوژیکی یا رفتاری آنها می باشد. روشهای شناسایی بیولوژیکی که در حال حاضر وجود دارند عبارتند از : اثر انگشت، شکل دست، دست خط، چهره، عنبیه، شبکیه و صدا

در گذشته روشهای شناسایی بیولوژیکی در مکانهایی که نیاز به امنیت بسیار بالا بود مورد استفاده قرار می گرفت در صورتیکه امروزه این روشها در سراسر جهان در اکثر کاربردهایی که نیاز به شناسایی وجود دارد، در حال استفاده است.

دستگاه کنترل تردد کارابان

یک سیستم شناسایی که مبتنی بر روشهای تشخیص بیولوژیکی کار می کند می تواند :

  • از استفاده یا دسترسی غیر مجاز جلوگیری می نماید
  • برای فرآیند تشخیص، سطح بالاتری از امنیت را ارائه خواهد کرد
  • نیاز به حمل کارت های شناسایی یا به خاطر سپردن کلمات عبور را از بین خواهد برد
  • اعتماد متقابل در فرآیندهایی که مبتنی بر شناسایی افراد می باشد را بالا خواهد برد

آیا روشهای بیولوژیکی می تواند در جهان واقعی مورد استفاده قرار گیرد ؟

روشهای بیولوژیکی تحت شرایط مختلف در دنیای واقعی و درخواستهای موجود تست و استفاده شده است. صحت عملکرد فناوری تشخیص بیولوژیکی به اثبات رسیده و در حفظ مواردی که برای امنیت ملی حیاتی هستند کاملا تاثیر گذار بوده است. روشهای بیولوژیکی برای محافظت از شبکه های سازمان، حفظ یکپارچگی سیستم های داده ای و دسترسی مجاز و کنترل شده به شبکه های سازمان و اطلاعات محرمانه مورد استفاده قرار گرفته است.

این نتایج بدست آمده از دنیای واقعی نشان می دهد که محصولات مبتنی بر راه حل های بیولوژیکی برای استفاده آسان هستند و تاثیر به سزایی در هزینه ها خواهند گذاشت.